تبلیغات
تبلیغات

روش دوخت مانتو بدون الگو

۱

روش دوخت مانتو بدون الگو ,
روش ساده دوخت مانتو بدون دکمه,
آموزش دوخت مانتو,
دوخت مانتو دو رنگ ,
دوخت مانتو گام به گام ,
آموزش دوخت مانتو ردا+الگو

یکی از مشخصه های مدل ارائه شده استفاده از پارچه حاشیه دار است که معمولا برای استفاده از این پارچه ها دچار مشکل می شویم. حاشیه در بعضی پارچه ها در راه طراحی شده و در بعضی از پارچه ها در بیراه است. در این مدل حاشیه پارچه در راه پارچه است که به دو قد لباس پارچه نیاز داریم.

یکی از مشخصه های مدل ارائه شده استفاده از پارچه حاشیه دار است که معمولا برای استفاده از این پارچه ها دچار مشکل می شویم. حاشیه در بعضی پارچه ها در راه طراحی شده و در بعضی از پارچه ها در بیراه است. در این مدل حاشیه پارچه در راه پارچه است که به دو قد لباس پارچه نیاز داریم.


بخش های مختلف الگو:
1 -تکه جلو لباس 2×
2 - تکه پشت 1× دولای بسته
3 -آستین 2×دولای بسته
4 -لبه آستین 2×  دولای بسته
a: نوار به پهنای 12 سانتیمتر و طول 145 از وسط یقه پشت تا لبه دامن جلو 
b: نوار به عرض 2 سانتی متر و طول 55 سانتی متر جهت بسته شدن لباس برش


ابتدا الگوها را با توجه به خط راه و موازنه آن کپی کنید. در این مدل تکه شماره 1 که جلوی لباس است روی حاشیه پارچه قرار می گیرد و تکه پشت روی دولای بسته برش زده می شود. آستین هم روی دولای بسته پارچه دو بار قیچی می شود. برای یقه قسمت جلوی لباس نوار a را 2 بار برش بزنید و از وسط تا کنید و اتو بزنید.
برای بسته شدن لباس دو بند باریک b را آماده کنید. لبه آستین نواری به عرض 16 سانتیمتر و طول دور لبه آستین درنظر گرفته شده که از عرض آن تا می شود و هنگام برش از قسمتی از حاشیه پارچه درآورده می شود. 5/ 1 سانتیمتر برای اضافه درز درنظر بگیرید. پایین لباس و چاک در پهلوها را می توانید 5/ 2 سانتیمتر برای برگرد علامت بگذارید.

مراحل دوخت : 
سرشانه جلو و پشت را بهم وصل کنید و اتو بزنید. تکه لبه آستین را به آستین بدوزید و درز آن را اتو بزنید. حلقه آستین را تا نقطه موازنه به بالاتنه لباس وصل کنید. ادامه گشادی آستین در زیر بغل را بهم بدوزید و آن را اتو بزنید. درز پهلوی بالاتنه پشت و جلو را تا نقطه موازنه بهم وصل کنید. ادامه درز پهلو را به صورت چاک باز بگذارید.

تکه a را که آماده کرد هاید از یک سمت به دور تکه جلو و پشت بدوزید و از سمت دیگر آن را پس دوزی کنید. درزها را در این قسمت اتو کنید. برای بسته شدن جلوی لباس دو بند b آماده شده را به خود کمر در قسمت جلو بدوزید.
پایین لباس را 1 سانتیمتر تو داده همراه با چاکها بدوزید.  لباس چون در پایین تقریبا به صورت راست است به این چاکها نیاز است و هنگام پاکدوزی سعی کنید چاکها را به اندازه پایین لباس به داخل تا کنید تا پس از دوخت مرتب تر به نظر آید.

آموزش دوخت مانتو هیوا +الگو

این مدل مانتو را بنابردرخواست شما عزیزان جهت آموزش نحوه کشیدن الگوی این مدل در این شماره الگوی آن را طراحی کرده و نحوه دوخت آن را نیز آموزش داده ایم. این مدل را حتماً با پارچه های کش دار تهیه کنید و الگوی آن را می توانید یکسره برروی پارچه پیاده کنید. برطبق الگوی ارائه این مدل را تهیه کنید.

این مدل مانتو را بنابردرخواست شما عزیزان جهت آموزش نحوه کشیدن الگوی این مدل در این شماره الگوی آن را طراحی کرده و نحوه دوخت آن را نیز آموزش داده ایم. این مدل را حتماً با پارچه های کش دار تهیه کنید و الگوی آن را می توانید یکسره برروی پارچه پیاده کنید. برطبق الگوی ارائه این مدل را تهیه کنید.

مراحل برش پارچه بدون الگو : 
ابتدا پارچه را به صورت دولایه تا کرده به صورتی که دو خط طولی پارچه برروی همدیگر قرار گیرند.

نکته :
پارچه های تریکو و ویسکوز به صورت دولایه بدون درز میباشند که علت آن روش تشکیل یا بافت پارچه می باشد و در اصطلاحات صنعتی به آنها پارچه های گردباف گویند، توجه کنید در هنگام برش لباستان دو خط تای پارچه که در دو طرف آن قرار دارد در داخل لباس نباشد، توصیه می کنیم جهت راحت تر برش زدن ابتدا یکی از خط های تای پارچه را توسط قیچی برش بزنید و پارچه را به صورت یک لای باز درآورید.


برش قسمت پشت مانتو :
با توجه به  تصویر 1   خط AB برابر 1/5 cm می باشد و خط AC برابر با 9cm . فاصله خط AF برابر با 50cm از نقطه Fخطی عمود به طرف پاینی رسم کرده و در خط فاصله 8cm آن را نقطه G بنامید. نقطه C را با خطی مسقیم به نقطه G متصل کرده و فاصله خط CL برابر با 11cm می باشد.

از نقطه 4cm G به طرف پاینی عالمت زده و نقطه K بنامید، سپس نقطه L را به نقطه K متصل کنید، این خط روی آستین می باشد. از نقطه B در سمت پاینی 40cm اندازه گرفته برروی خط عمود و آن را نقطه D بنامید. از نقطه Dخطی عمود به سمت داخل مانتو رسم کنید . 

خط کمر فاصله خط DE برابر است با دور باسن + 1cm می باشد. نقطه K را به نقطه E به صورتی متصل کنید که 5cm ابتدای نقطه K به صورت عمود بر خط LK رسم شده باشد. فاصله نقطه D تا نقطه M به دلخواه می باشد که قد مانتو را تشکیل می دهد. اندازه MH برابر است با اندازه خط DE. در هنگام برش پشت مانتو دقت کنید که خط AMبرروی دو لای بسته پارچه قرار گرفته و خط مرکزی پشت مانتو را تشکیل می دهد.

برش قسمت جلو مانتو سمت چپ :
در این بخش پارچه به صورت یک لا برش خورده می شود تصویر 2.
خطوط سرشانه و روی آستین و همچنین پهلو H-E-K-C را مطابق تصویر 1 و قسمت پشت مانتو رسم کنید. خط کمر که بر نقطه E عمود شده است را امتداد دهید به طول 90cm HGD 80 و نقطه P بنامید. میزان بلندی و کوتاهی خط کمر به دلخواه می توانید تغییر دهید زیرا با تغییر این اندازه مقدار چین موجود در ناحیه کمر جلوی لباستان تغییر می کند.

از نقطه E برروی خط EP به اندازه 25 الی 30cm عالمت زده و آن را نقطه N بنامید. سپس نقطه C که گوشه گردن می باشد را به نقطه N متصل کنید با خطی صاف و سپس آن را حدود 1/5 الی cm 2 به سمت داخل منحنی کنید. خط طراحی یقه جهت طراحی خط پاینی مانتو نقطه H را به نقطه P با خطی منحنی متصل کنید، دقت کنید که از نقطه P و نقطه H خطی عمود رسم کنید و ابتدا و انتهای منحنی را روی این خطوط صاف رسم کنید.
برش قسمت جلو مانتو سمت راست :
در این قسمت نیز پارچه به صورت یک لا برش زده می شودتصویر 3.
خطوط سرشانه و روی آستین و خط کمر E-D-K-C را مطابق تکه های پشت و جلوی چپ رسم کنید. از نقطه Cمطابق تصویر 3 روی خط عمود بالای مانتو حدود 20cm بیرون رفته و نقطه Z را علامت بزنید. از نقطه Z عمودی به پاینی الگو رسم کرده و نقطه H را به آن عمود کرده و نقطه S بنامید.خط حاشیه پاینی مانتواز نقطه S برروی خط cm 12 HS علامت زده و آن را نقطه T بنامید. توسط خط کش و با خطی مستقیم نقطه T را به نقطه E در قسمت خط کمر پهلو متصل کنید. از نقطه Z برروی خط 40 ZS الی cm 45 پاینی آمده و نقطه Y را علامت بزنید.

برش تکه کمر جلو مانتو سمت راست :
مستطیلی به عرض 24cm و طول آن برابر با خط کمر مانتو تا خط حاشیه پاینی مانتو روی یک لای پارچه رسم کنید. تصویر 4 توجه داشته باشید که خط QR برابر با 24cm می باشد و خط QW برابر با خط EH در تصویر 1 می باشد. خطQW در حقیقت خط پهلوی راست مانتو می باشد که از خط کمر به پاینی به تکه پشت مانتو متصل می شود.

روش دوخت مانتو :
ابتدا مانند تصویر 1 خط سجاف پشت گردن را طراحی کرده و آن را از پارچه برش زده و لایی بچسبانید. سپس از روی خط گردن به خط گردن پشت مانتو چرخ کرده و پس از چرت زدن اضافه درزها آن را برگردانده و اتو کنید. برروی خط کمر پشت باید کش بدوزید و با این روش گشادی کمر را به میزان کمر خود درآوری. تکه کمر پهلو جلو سمت راست تصویر 4 را از روی خط QW به خط پهلوی راست تکه پشت یعنی خط EH  تصویر1 بدوزید.

نکته :
قبل از دوخت یک نوار به عرض 6cm و طول 50cm از راستای پارچه برش بزنید و آن را به خط QR شکل 4 چرخ کنید به صورتی که اضافه این نوار به حالت کمربند از نقطه R آزاد باشد. سپس خط CK در تصویر 3 را به خط CK در تصویر 1 سمت راست چرخ کنید. خط سرشانه سمت چپ مانتو را نیز به همنی صورت چرخ کرده  خط CK تصویر 2 به همنی خط در تصویر 1 سمت چپ. خط پهلو سمت چپ مانتو را به گونه ای چرخ کنید که خطوط EH در تصویر 1 و تصویر 2 برروی همدیگر باشند. 

در هنگام دوخت حدود 5cm بالاتر از نقطه E شروع و تا نقطه H ادامه دهید. برروی تصویر 2 از نقطه E برروی خط کمر 20 الی cm 25 جلو آمده و آن را با نقطه I مشخص کنید. سپس فاصله نقطه I تا نقطه P را به میزان 10 الی 20cmچین کش یا پیلی های ریز بدهید. این مقدار با توجه به تغییر سایز و با توجه به سلیقه شما جهت مقدار روی هم قرار گرفتن چپ و راست مانتو می تواند کمتر یا بیشتر شود که می باید در هنگام پرو مانتو آن را ثابت کنید. سپس فاصله خط NP را مطابق تصویر 4 کمر می دوزید که اضافات کمر در نقطه P قرار داشته باشد.

روش برتن کردن مانتو :
در هنگام پوشدن ابتدا تکه کمری که روی خط کمر در تصویر 4 دوخته شده را به پهلوی سمت چپ برده و آن را در آن ناحیه توسط بندی دیگر و یا یک عدد دکمه روی اضافه درز خط پهلوی چپ ثابت کنید. سپس کمری که روی خط کمر تصویر 2 دوخته اید را نیز برروی پهلوی راست مانتو با توجه به دو روش ارائه شده قبل ثابت کنید. در این مرحله کمربندی به پهنای cm 10 و طول تقریبی 2 متر از پارچه ساتن دوخته و آن را دور تا دور کمر چرخانده و در پهلوی چپ پاپیون تزیینی بزنید.

در انتها تکه سمت جلوی مانتو را می باید از روی کمربند و تکه های دیگر عبور داده و در زیر پاپیون ثابت کنید. به این روش که نقطه Y در این تکه تصویر 3 را توسط یک عدد دکمه و بندیک برروی نقطه E در تصویر2 که خط کمر سمت چپ می باشد ثابت کنید. در تصویر 3 از نقطه C خطی به نقطه Y رسم شده است شما می توانید در صورت تمایل و ضخیم بودن پارچه این خط را با در نظر گرفتن اضافه درز برش بزنید ولی توصیه می کنیم که در هنگام پوشیدن و بستن بندینک نقطه Y این قسمت اضافه یقه را به سمت داخل مانتو تا بکنید تا زیباتر برروی تنتان قرار بگیرد.

برای اینکه لایی چسب محکم بر پارچه بچسبد همیشه سعی کنید لایی را از طول برش بزنید و جهت چسباندن آن از اتوی بدون بخار استفاده کنید.


+ نوشته شده توسط Kh20 در ، ۳۶۷ بازدید ، بدون دیدگاه
برچسب‌ها: روش دوخت مانتو بدون الگو، روش ساده دوخت مانتو بدون دکمه، آموزش دوخت مانتو، دوخت مانتو دو رنگ، دوخت مانتو گام به گام
نوشته‌های اخیر